توسعه از رنگ آمیزی گیاه لوبیا

 • کتابهای مصور برجسته کوچک

  انواع پازل های آموزشی انواع پازل های نقشه ایران و جهان رنگ آمیزی و شعر بیش از 100 عنوان انواع , آشنایی با گل و گیاه , كتاب برجسته كوچك جك و لوبياي سحرآميز

 • ﻧﻡ ﺳﻨﺪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻱ ﺮ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ : ﻓﺮﻣ -,

  ﻭ ﻣﺤﺮﻙ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﻗﻟﺐ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘ ﻧﻲ , (ﺩﻳﻤﺰﺍﺭ) ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻱ ﮔﻴﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ , ﻟﻮﻴ ، ﺁﻓﺘﮕﺮﺩﺍﻥ ، ﻭ, ﻭ ﺍﻳﺠﺩ ﺻﻨﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ - ﺮ ﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﻊ ﻏﻨﻲ ﮔﻴﻫﻲ،ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﻟﻴﺘﻬﻱ , ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺘﻨﻲ(ﻧﻴﺯ ﻪ ﺯﻳﺮﺳﺯﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺍﺭﺩ ) -۹

 • ﻫي رﺷﺪي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﯿه رﯾﺤن ﺮ ﺷﺧﺺ ﺳﻟﺴﯿﻠﯿﮏ,

  21 مه 2016 , ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﯿه، راآﻧﻬ در ﻣﻘﻞ ﺗﻨﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪﻣﯽ (اوﮔﻪ )2001 ﻗرچ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ ي ﺗﻨﺶ , ﻫي رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺗﯿﻤر را ﺮ روي ﭼﻬر ﻻم ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻗﺮار داده اﺿﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ , ذرت ﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﺶ آﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ ﻃﻮل ﺳﻗﻪ ﮐﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد

 • پزشکان گیاهان - Plant- Microbe interaction

  متاسفانه سرعت توسعه داروهای جدیدتر کاهش قابل توجهی یافته است , رنگ آمیزی ساده جهت مشاهده ی شکل و مورفولوژی باکتری و آرایش آنها ,, در مرحله ي رويشي دانه وارد تارهاي كشنده ي گياهان تيره ي پروانه واران (سويا، لوبيا ، بادام زميني ، يونجه شبدر و

 • OrganiC Farmer'S GrouP AZ - گیاهشناسی

  13 مارس 2013 , مورفولوژی گیاهی: شکل و ساختمان و توسعه آنها همراه با روابط قسمتهای , به عبارتی متاگزیلم در مركز و پروتوگزیلم دور از مركز (مشاهده ریشه ذرت به عنوان یك تكلپه) , بعد از تهیه بُرشهای نازك و ظریف، نوبت به رنگآمیزی آنها میرسد

 • ﻗﺮﻣﺰ ﻫي ﻟﻮﯿ ورﻣﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ در ﻬﺒﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻪ ﺷﻮري ﮔﯿ -,

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﯾﻊ ، ﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻟﺶ ﺟﺪي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ورﻣـﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآوري زﻟﻪ ﻫي ﺷﻬﺮي ﺧﺼﻮﺻﯿت , از ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﯿه ﻟﻮﯿـ، آزﻣﯾﺸـﯽ ـﻪ ﺻﻮرت ﻓﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﻟﺐ ﻃﺮح , رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨت ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ﺧرج ﮐﺮدن آب ﺳﻄﺢ رﯾﺸﻪ، ـﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕه اﻧ

 • اصول زراعت - بانک مقالات کشاورزی | گیاهپزشکی

  خصوصیات گیاهی: لوبیا روغنی یا سویا با نام علمی Glycine max L گیاهی است , کلزا یک گیاه روغنی خوراکی است که در سال۱۹۷۰ توسعه یافته و شامل ۴۰ درصد روغن می , سودمند و برای درد شکم مضر است و اگر دانهجو تیره رنگ باشد برودتش کمتر است , گندم به صورت موفقیت آمیزی همچون یک گیاه پوششی برای کنترل علف هرز در.

 • کم کاری تیروئید - رژیم سلامتی

  ید که یک ماده معدنی کمیاب است و عمدتا در ( غذاهای دریایی، جلبک دریایی، گیاهان رشد , در استفاده از ید و یا لیتیوم رخ دهد گواتر نیز ممکن است در کمبود ید توسعه یابد , سلول ها را بر روی یک اسلاید قرار داده، رنگ آمیزی کرده و در زیر میکروسکوپ مورد , از آهن مانند ( لوبیا سبز، عدس، گوشت قرمز، کاهو، جعفری، آویشن و زردچوبه ) در کم کاری.

 • ارزیابی مقاومت هشت رقم لوبیا نسبت به نماتد گره ریشه,

  ارزﻳﻲ ﻣﻘوﻣﺖ ﻫﺸﺖ رﻗﻢ ﻟﻮﻴ ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﻧﻤﺗﺪ ﮔﺮه رﻳﺸﻪ )Meloidogyne javanica( , ﻛـﺸﻮرﻫي در ﺣـل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ـﻪ ﺷـﻤر ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ , ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒـرزه ـ ﻧﻤﺗـﺪﻫي اﻧﮕـﻞ ﮔﻴـﻫﻲ ـ روﻳﻜﺮدﻫي دﻳﮕﺮي , رﻧﮓ آﻣﻴﺰي، ﮔل ﻫ و ﺗﻮده ﻫـي ﺗﺨـﻢ ـﻪ رﻧـﮓ زرد در آﻣﺪ و از ﻘﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺷـﺪ ـــ اﺳـــﺘﻔده از.

 • زراعت واصلاح نباتات

  12 مه 2011 , ریشه گیاه گوشتی و به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره و آبدار است که عمق آن بسته به , درمزارع لوبیا از سم تری فلورالین( (EC48%به نسبت 1 تا 2 لیتر در هکتاربه , ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫ ﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰی ﺮ روی اﻧﻮاع ﺧﻛﻬی ﺷﻨﻲ ﺗ ﻓﺖ رﺳﻲ ﺧـﻮب و , اﻳـﻦ ﭘـﺗﻮژن در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲﮔـﺮم وﻣﺮﻃﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻓﺘـﻪ و از رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻌﻲ در آب و ﻫـﻮای.

 • جلسه اول تا پنجم

  آشنایی با فنولوژی گلدهی و گردهافشانی تعدادی از گیاهان باغی , در این آزمایش نحوه اخته کردن و تلاقی لوبیا به دانشجویان آموزش داده خواهد شد , برای تست زیوایی دانه گرده از رنگ آمیزی با 2، 3، 5 تری فنیل تترازولیوم کلراید یا استوکارمین و شمارش.

 • مقالات - پارس الکترونیک

  هرگز در مکانهایی که گل و گیاه فراوان دارند و امکان دید کافی وجود ندارد، توقف نکنید - در هنگام گل , 7-رنگ اميزي و تعمير لوازم قديمي چوبي بخصوص محكم كردن اتصالات ميان قطعات , تعداد تخم سوسك شـانزده تـا چهل و هشت عدد است كه درون كپسول لوبیا شکل قهوه ای رنگ قراردارد , بالهای عقبی توسعه یافته است و می توانند پرواز کنند

 • ﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺷﺨﻢ و روش ﻫي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫي ﻫﺮز ﺮ ﺗﺮاﮐﻢ

  ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﻗم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﻮد اﯾﻨﺠﻧﺐ ﻧﺠﻤﻪ ﻧﺴري , ﺗﻮده و ﺷﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺮگ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺨﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم وﺟﯿﻦ ﺷﺪ , اﯾﻦ ﮔﯿه در ﮐﺸﻮر ﻫي در ﺣل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾدي داﺷﺘﻪ، ﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 92 , ﻣﻨﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺸﺖ و ﮐر ﺷﻮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰي داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺨﻮد ﻋﻤﺪﺗ ﻣﻘـوم , ﭘﺮز ﻫي ﻏﺪه دار ﮐﻪ ﻮﺗﻪ آن ﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﯾﺘﻮﻧﯽ ﺗ ﺳﺒﺰ ـ ﺟـﻼي آـﯽ اﺳـﺖ

 • رنگ های خوراکی و تاثیر آن بر سلامتی - بهداشت و ایمنی مواد,

  3 ا کتبر 2016 , such as green beans, , 2- رنگ های طبیعی: معمولا تأیید شده و با منشاء گیاهی هستند، مانند کلروفیل، کارونتوئیدها، تانن ها، آنتوسیانین ها و , رنگ هاي شيميايي به سادگي و ارزان توليد مي شوند و براي رنگ آميزي مقدار كمي از آنها مورد نياز , توسعه قابل توجه استفاده از رنگ ها و تجارت گسترده آنها از يك طرف و كاهش اعتماد.

 • پروتینPR :: کلینیک گیاه پزشکی کُر

  28 مه 2015 , رنگ آمیزی نماتدها در درون بافتهای گیاهی , گیاهان نیزبا مکانیسم های توسعه یافته مختلفی از خودشان دفاع می کنند در برابر این قارچ , در برگهای اولیه لوبیا (Phaseolus vulgaris) از فرانسه، به طوری که آسیب DNA ناشی از UV-یک , برای تغییر رنگ دانه برنج، Bipolaris oryzaefor از نقطه قهوه ای برنج، قارچ Botrytis.

 • گیاهپزشکی110 - انتقال عصاره آلوده ویروس ها به,

  4 فوریه 2012 , بسیاری از ویروس ها می توانند به صورت مکانیکی از گیاه میزبان حساس به , ظاهر شود و آثار سیستمیک ممکن است روی قسمت های دیگر از گیاه توسعه پیدا کند , 4- اضافه کردن ml 1-5/ از بافر فسفات و مقداری مساوی از سلیت به نصف حجم نخود , استفاده از رنگ پاش ممکن است تعداد زخم های موضعی با بعضی از ویروس ها را.

 • بیماری شناسی گیاهان Plant pathology فصل شیشم - وبلاگ رشته ی,

  وبلاگ رشته ی کشاورزی پیام نور لامرد - بیماری شناسی گیاهان Plant pathology فصل شیشم - فارغ , رنگ آميزي باکتري به روش گرم و غيره انجام مي گيرد , کشت ذرت يا ساير غلات در زمين هاي آلوده به مدت چند سال , ابتدا لکه هاي کوچک ظاهر مي شوند سپس توسعه مي يابند و پس از منتهي شدن به رگبرگ ها زاويه دار و رنگ آن سياه مي گردد

 • حشره شناسی - آفات گياهان زراعي

  لارو آفت کرمی شکل ، بدون پا و رنگ آن سفید متمایل به زرد است , بنابراين به سرعت توسعه مي يابد ولي در ماههاي زمستان تكثير كاهش مي يابد , از ميزبان مي باشد و در بين گياهان زراعي حساسي مانند:مارچوبه و لوبيا وچغندر و كلم سياه و كلم , جدي نيست) نسبتاموثر بوده قارچها و نماتد هاي بيماري زاي حشرات به طور موفقيت آميزي لارو ها و.

 • آﺳﮑﻮرﯿﺖ و ﮐﺗﻻز ﻫي ژن ﻧﺴﺒﯽ ﯿن و آﻧﺰﯾﻤﯽ ﭘﺳﺦ ﺮرﺳ - دانشگاه بین,

  ﮔﯿﻫن ﻣﯽ - ﺷﺪ ﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﻧﺷﯽ از ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در ﯿن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻤﯽ ژن ﻫي ﮐﺗﻻز , ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﯿﻫن ﻧدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (Gong et al(2005 , ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿه ﻪ ﺻﻮرت ردار , رﻧﮓ آﻣﯿﺰي اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ روي ژل از روش Robertson و ﻫﻤﮑران ( 1987 ) اﺳﺘﻔده ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﻬﺖ , ﻟﻮﯿ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﺮگ ﻫي ﮔﯿﻫن ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤر ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در

 • ﻠﺒﻠﯽ و ذرت ﯾﯽ ﻟﻮﯿ ﭼﺸﻢ زا ﯽ ﮐﻠﻮﻧ ﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿت,

  ﻠﺒﻠﯽ و ذرت ﺗﺤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺘﺮي ﻣﺰورﯾﺰوﯿﻮم و ﻗرچ آرﺴﮑﻮﻻر ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط * زﻫﺮا ﻣﺮزن 1 , زﯾﺴﺘﯽ و ﻓﺮﺳﯾﺸﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، اﯾﺠد ﻣﻘوﻣﺖ در اﻣﺮاض و آﻓت ﮔﯿﻫﯽ و ﮐـﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﺣﺻـﻞ ﺧﯿـﺰي ﺧك ﻫ , اده ﺷﺪ ﺗ رﯾﺸﻪ ﻫ رﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ ﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن، رﯾﺸﻪ ﻫي رﻧـﮓ آﻣﯿـﺰي ﺷﺪه ﻪ ﻗﻄﻌت 1 ﺳﻧﺘ ﯽ , ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري آن اﯾﻔي ﻧﻘـﺶ ﻣـﯽ ﻧﻤﯾـﺪ ( ﺟـﺰ و

 • رنگرزی - | گل ابریشم| گل ابریشم

  پادشاهان ساسانی که متمایل به توسعه این فن در کشور خود بودند، در تعقیب فتوحات , شیوه رنگ آمیزی ملایم و بی نظیری در قطعات به دست آمده به چشم میخورد , قسمتهای مختلفی از برخی گیاهان دارای خاصیت تثبیت کنندگی است این گیاهان اغلب , می آورند حشره کوچکی است بیضی شکل به اندازه دانه عدس یا نخود شبیه به کفش دوزک و.

 • آﻓت اﻧﺒري

  ﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺴﻂ ﺗﺠرت درﻳﺋﻲ , زرد رﻧﮓ و ﺳﺮ آن ﻪ رﻧﮓ زرد ﻗﻬﻮه اي و ﭘﻫ ﻧﻴﺰ زرد رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﺪ و روي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺣﻠﻘﻪ ﻫي ﭘﺸﺖ ﺳﻴﻨﻪ و , ﻻرو اﻳﻦ ﺣﺸﺮه اﻏﻠﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺒري ﻛﻪ ﻣﻨﺸء ﮔﻴﻫﻲ دارﻧﺪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻧﻴﺰ ﻧﺸن داده و ﺷﺪﻳﺪاً ﻪ ﻻروﻫي ﭘﺮواﻧﻪ , ﻳﻜﻲ از آﻓت درﺟﻪ دوم ﻏﻼت اﻧﺒري ﻣﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﻣﺤﺼﻮﻻت آردي اﺳﺖ , اﻳﻦ ﺣﻟﺖ در ﻣﺠﻤﻮع رﻧﮓ آﻣﻴﺰي وﻳ

 • بهبود کارایی انتقال ژن به روش غیرکشتبافت در گیاهان گندم و,

  و ذرت ( Chumakov et al2006 ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻬﻴﻨﻪ ﺳزي اﻧﺘﻘل ژن دو ﮔﻴه ﺗﻚ ﻟﭙﻪ ـﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم واﺳﻄﻪ ي ﻛﺘﺮي A tumefaciens ﻪ روش ﻏﻴﺮﻛﺸﺖ ﻓـﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ ﮔﻴﻫـن ﺗﺮاﻧﺴـﻔﻮرم ﺷـﺪه ـ اﺳـﺘﻔده از دو آزﻣﻮن رﻧﮓ آﻣﻴﺰي GUS , در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳـﻌﻪ روش

 • اصل مقاله (358 K)

  ذرت ؛ ﻗرچ ﻫي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاي آرﺳﻜﻮﻻر ؛ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ؛ ﻛرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب ؛ ﺗﻨﺶ آﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻳﻜـﻲ از راه ﻫـي , درون ﮔﻴﻫـن ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻪ ﻋﻠﺖ ﻫي زﻳﺮ ﺷﺪ : 1) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ رﻳﺸـﻪ ـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﺠـد ﭘﻮﺷـﺶ وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮﻣﻲ , رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗرچ ﻫي ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰا ﻪ ﺴﺘﺮ ﻣﻨﺳﺒ , ﭘﺨﺶ رﻳﺸﻪ ﻫي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﻪ ﻃﻮر ﺗﺼدﻓﻲ در داﺧﻞ ﻇﺮف ﭘﺘـﺮي دﻳـﺶ و ﻗﺮار دادن ﻇﺮوف ﻣﺬﻛﻮر

 • تعیین تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایههای Fusarium solani,

  با توجه بهاهمیت تولید گیاه نخود در استان خراسان و میزان خسارت بیماری مهم , ژل الکتروفورز پس از نیم ساعت رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید و 45 دقیقه رنگ بری غیر.

 • The impact of mycorrhiza inoculation, phosphor application and,

  ﻫي ﺧﻮد در ﺧك، ﻣﻨﺠﺮ ﻪ ﺟﺬب ﻬﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ از ﺧك ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿه ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻬﺘﺮ ﮔﯿه ﺷﺪ واژه ﻫي ﮐﻠﯿﺪي: , در ﮔﯿه ﺳﻮرﮔﻮم و ﻟﻮﯿ ﭼﺸـﻢ ﺗـ ﺣﺪ زﯾدي ﻪ ﺗﻌﻣﻞ ﯿﻦ ﻣﺼﺮف , ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﻣﻄﻟﻌﻪ درﺻﺪ و ﻃﻮل ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن رﯾﺸﻪ درون ﻗﻮﻃﯽ ﻓﯿﻠﻢ (واﯾﻞ) ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘك ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد.

 • ﻴﺮ ﻣﻘدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺧك ﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺸﻪ ذرت,

  ﺗرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش :2/12/88 ﭼﻜﻴﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴه ﺗﻌﻲ از ﺗﻮزﻳﻊ رﻳﺸﻪ و ﻓﻌﻟﻴﺖ آن ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺸﻪ , وﻳﻮﻟـﺖ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷـﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل آﻧﻬ ﺷﺪ ﺣﺠﻢ رﻳـﺸﻪ ﻫـ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤً از

 • خواص بره موم و کاربردهای بره موم - بیتوته

  آشنایی با خواص لوبیا سبز,فواید لوبیا سبز , بره موم حاوی حدود 50 درصد صمغ یا رزین گیاهان، 30 درصد موم 10 درصد اسیدهای چرب ضروری، 5 , تهویه کافی و در معرض جریان هوا قرار دادن بعد از رنگ آمیزی با محلول آمونیاک هر دو ضروری هستند , انرژی با شدت کمتر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و.

Copyright © 2013. All Rights Reserved . by QWERsitemap