چگونه برای مدیریت کربن در یک کارخانه فرآیند

 • انرژی از زباله - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  موارد دیگری که باید در نظر گرفته شود مدیریت مناسب از باقیماندههای خاکسترهای سمی , هم چنین بیش از یک صد کارخانه که باروش حرارتی و نیز با استفاده از فرایندهای , در فناوریهای حرارتی تبدیل زباله به انرژی تقریباً تمام محتوای کربن در زباله به , میدهد چگونه میتوان از کربن ۱۴ برای تعیین محاسبه ارزشی حرارتی بهره گرفت

 • مديريت برنامه ريزي تلفيقي - مدیریت برنامه ریزی,

  شركت ملي نفت ايران با دارا بودن مجتمع هاي بزرگ صنعتي در بخش توليد نفت و گاز، از قابليت بسيار خوبي براي استفاده از مكانيزم توسعه پاك (CDM: Clean.

 • ﻫي اﻗﺘﺼدي ﻣﻄﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠري رد ﭘي ﮐﺮﻦ ﺨﺶ,

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯾﺪار، ﺗﺮاز ﺗﺠري ردﭘي ﮐﺮﻦ، ﻣﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴﺪاري اﺟﺘﻤﻋﯽ و ﺨﺶ ﻫي اﻗﺘﺼدي , ﻫ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫ در ﺳﻄﺢ , ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﻧﺪارد ﺳزي ﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺳﺖ ﮐﺮﻦ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ , ﻃﻮر ﻣﺜل در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻨﮕه ﺗﻮﻟﯿﺪي، رد ﭘي ﮐﺮﻦ ﻣﻘﺪار دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و , وري اﻧﺮژي و رﻗﺖ ﮐرﺧﻧﻪ , دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ داده - ﺳﺘﻧﺪه را ﺮاي ﻣﺤﺳﺒﻪ ردﭘي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻠﯽ و ﻧﺣﯿﻪ اي

 • ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺮژﻳﻬﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻬﺮ : ﻫﻤﻜﺭ - CDM,

  4 مارس 2013 , ﺣﺿﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺕ ﻣﺮﻮﻁ ﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮﻦ ﺭﺍ ﻄﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗً ﻪ , ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﺏ ﻭﻫﻮﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺯﻣﻥ ﺣﻔﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺼﻮﺏ ﮔﺰﺍﺭﺵ , ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻜﻧﻴﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻙ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﺩﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﺮﻧﻣﻪ ﻛﺭﻱ ,, ﻴﻮﺫﻏﻝ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ

 • بازیافت - مواد زائد جامد Solid Waste

  مدیریت تلفیقی مواد زائد جامد Integrated Solid Waste Management(ISWM) : , -آلودگی صوتی ناشی از کارخانجات کمپوست و , RDF: مواد پسمانده ای که پس از انجام فرآیندهای مختلف مثل بازیافت،کمپوست سازی و سایر موارد قابل , تبدیل می شوند :فراورده های جامد شامل : کربن خالص و یک سری مواد بی اثر که ابتدا در زباله وجود داشته اند

 • لزوم تهویه در فرایند جوجه کشی-ITPNews

  جابجایی این ملکولها از منافذ پوسته تخم مرغ و غشاء آن بسیار مهم است، زیرا جنین در حال رشد ، باید یک منبع ثابتی از اکسیژن را دریافت کرده و دی اکسید کربن و.

 • ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘت ﺳﯿﻤن ﮐﺮﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤن اﮐﺴﯿﺪ ﻫي,

  ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤن ﻪ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ 1000 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﯿﻤن، 900 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﻦ آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد , ﻣن ﻻ ﺟﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺳﻣﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻣﻊ ﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﻣﻌﻤﻮل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺠد ﺷﻮد از اﯾﻦ , ﻣده در ده ﺳل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺰء ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺳﯿﻤن ﯾ ﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ در ﻣﺨﻠﻮط ﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐرﺧﻧﻪ

 • چگونه واکنش شیمیایی در باتری انجام می شود ؟ - یو پی,

  اگر یک میلة کربن به داخل اسید وارد شود ، اسید هیچ گونه واکنشی با آن انجام نخواهد داد , ذخیره انرژی در باتری هاتوسط یک سری فرآیندهای شیمیایی صورت می گیرد ، امّا.

 • کمپوست و روش تهیه و آنالیز آن را بهتر بشناسیم - سایت بهداشت محیط,

  کمپوست محصول یک فرآیند بیوتکنولوژیکی و به عبارت دیگر استحاله مواد آلی است , درصد زیاد کربن باعث تجزیه آهسته مواد شده در صورتی که درصد زیاد نیتروژن , فرآیند تولید کود در کارخانه به روشی طراحی شده است که طی آن علمیات تخمیر در , howtocompost ترجمه , بررسی مدیریت بهداشت محیط بعدازوقوع زلزله بم

 • معرفي مهندسي ارزش

  ﮐﺭﺧﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺗـﻣﯿﻦ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍوﻟﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ و ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺭ ﺗﯿﻤـﯽ ﺧـﻼﻕ , ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬی ﺍﯾﻦ ﺩوﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﻦ ﺠی ﻓـﻮﻻﺩ ﺿﺪ ﺯﻧﮓ ﺮﺍی ﺳﺧﺖ ﭼﺮﺥ ﺩﻧﺪﻩ ﭘﻤﭙﻬی ﺯﯾﺮ ﺁﯽ ﯾـﮏ ﺳـﻮﻡ , ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺪﻧﺒﻝ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ / ﺧﺪﻣﺖ ، ﭘﺮوژﻩ ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﯾ ﺍﺟﺰﺍی , ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺭﮔﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﺭﺯﺵ Why? ﭼﺮﺍ؟ How? ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ When? ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ

 • اراﺋـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي ﺟـﻣﻊ و ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟﺪﯾـ -,

  ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺮ ﻣﺒﻨي ارﮐن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺪه ﺗ زار ﻣـﻮرد ﻧﯿـز Archive of SID , ﺮرﺳﯽ ﻫي زرﮔﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻓﺘﻪ ـﺮاي ﯾـﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ( ﻧﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫي ﮐﺮﻨﯽ )

 • جایگزینی اسلوبمند منابع فسیلی با زیست توده: یک ضرورت,

  مقاالت علمی جایگزینی اسلوبمند منابع فسیلی با زیست توده: یک ضرورت , وسیله فرایندها و چرخه های هوشمند طبیعی )چرخه های کربن، اکسیژن، , این جمعیت فزاینده به پلیمر ها چگونه تأمین می شود؟ در حالی که ,, نیز حمل و نقل تا کارخانه، فرایند تولید زیست سوخت و حمل تا , مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده

 • آشنایی کلی با الماسهای مصنوعی و تولید آن به روش CVD - قیمت زنده,

  روش HPHT که در فشار و درجه حرارت بالا انجام می گیرد و شرایط فرایند تقریبا مشابه , مراحل تحقیقاتی و تولید الماس با روش CVDچندین مقاله و همچنین مطالب منتشره کارخانه ها , برای برخی افراد واژه الماس یک تصویر جادویی از سنگ جواهر است که درخشندگی , که به عنوان منبع تامین کربن و هیدروژن به عنوان فعال کننده گازی بکار می رود

 • روش های تولید و توزیع هیدروژن | سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری,

  آلبوم تصاویر ارتباط مستقیم با مدیران سازمان نیروگاه های غیر دولتی تحت پوشش ساتبا , دورنمای هیدروژن بعنوان یک سوخت در آینده در دو مرحله از زمان حائز اهمیت است: , تلاشهایی بر روی فرایندهای تجاری موجود همچون رفورمینگ متان، الکترولایزرها و , اکسید کربن و عدم تأثیر درگرم شدن کره زمین،همچنین دانسیته انرژی بالا و امکان.

 • مديريت كربن - مدیریت پژوهش و فناوری - شرکت ملی گاز,

  گزارش برگزاري چهارمين سمينار علمي مديريت پژوهش و فناوري (مديريت كربن) , و اجراي رژيمهاي حقوقي جاري و آتي در صنعت نفت چيست و چگونه بايد ايجاد و اجرايي شود؟ , از CO2 است و بايد بررسي گردد که (به طور موردي) در هر يک از تاسيسات فرآيندي.

 • گاز استان تهران - نرم افزار گزارش گیری انتشار کربن در صنعت,

  26 جولای 2016 , نرم افزار گزارش گیری انتشار کربن در صنعت گاز ساخته شد , ٩٠ با نگاه به توسعه و فرایندهای کلان شرکت ملی گاز ایران در دستور کار قرار گرفت , کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مدیریت کربن مورد توجه بیشتری قرار گرفت و امروز، , مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان این که باید از یک ساختار.

 • اصل مقاله (545 K) - فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

  فراينـد توسـعه و تجـاري سـازي فنـاوري جديـد يـك فراينـد سـاده و خطـي نيسـت بلكـه فراينـدي , آن افـزودن هيـدروژن بـه زنجيـره بلنـد هيدروکربـوري بـراي کاهـش نسـبت ملكول هـاي کربـن بنابرايـن , چگونــه و از کجــا و بــا چــه هزينــه اي بــه دســت آورد

 • ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۹ - ستاد ویژه توسعه فناوری,

  عماد احمدوند سردبير: شرکت توسعه فناوري مهرويژن مدیریت اجرا: , توليد حسگر گاز اتانول بر پایه نانوكامپوزیت نانولوله های كربنی توليد پارچه های , يک عبارت جستجوی ويژه و با استفاده از بانک , مشــکوک به مصرف مشروبات الکلی و آشکارسازی شروع فرايند تخمیر باشد به گفته , چگونه دامنه ی NNI که ســازمان های همکار کاملی از.

 • کریس مک نت: منطق سرمایه گذاری در پایداری | TED Talk Subtitles and,

  ما میدانیم که سرمایه گذاران، زمانیکه به یک شرکت نگاه می کنند تا تصمیم بگیرند که , شغلی و ظرفیت نوآوری، و هم چنین مدیریت زنجیره تامین و حقوق کارگری و حقوق بشر , گذاری پایدار فاکتورهای ESG را با عوامل مالی در فرایند سرمایه گذاری ترکیب می کند , 4:16 بنابراین شرکت ها چگونه از ESG استفاده می کنند تا در کسب و کار.

 • کاهش گازهای گلخانه ای منتشر شونده از کارخانه تولید , -,

  27 مه 2016 , یک کارخانه سیمان تنها باعث نشر 5% کربن دی اکسید به اتمسفر میشود , تولید سیمان فرآیندی است که انرژی بسیار زیادی مصرف میکند و نشرهای.

 • مشاهده مقاله | فرآیند نوآوری - آموزش فناوری نانو

  فرآیند نوآوری شامل مراحل تحقیق، توسعه و مدیریت و بازاریابی است , چنانچه ذکر شد، هر کدام از این مراحل دارای اهمیت زیادی هستند و یک شرکت یا کشور برای توسعه همه.

 • یازده مثال واقعی از کاربردهای تحول دیجیتالی در کسب و کارها - آکادمی,

  این سه مسئله به تنهایی نشان می دهند که چگونه تحول دیجیتال در حال تغییر دادن ذهنیت و , مدیران ارشد افزایش فروش را به عنوان هدف ثانویه پس از دیجیتالی شدن می بینند , راهکار نرم افزاری: پس از یک فرایند انتخابی گسترده، Alnatura تصمیم گرفت , راهکار نرم افزاری: برای کسب یک نتیجه دقیق در محاسبه ردپای کربن، شرکت ها.

 • مدیریت فرآیند کسب و کار سبز | شرکت مشاوره مدیریتی,

  27 آوريل 2017 , اکنون سوال اساسی اینجاست که مدیریت فرآیند کسب و کار چگونه میتواند به این روند کمک نماید؟ یک عملیات موفق مدیریت فرآیند کسب و کار که فرآیند انسان محورِ , مزایای محیط زیستی را شامل شود و در نتیجه منجر به کاهش کربن گردد

 • فرآیند تولید نوشابه - ایران صنعت - وابسته به گروه بهبود صنعت,

  فرآیند تولید نوشابه ,خط تولید نوشابه ,روش تولید نوشابه ,آشنایی با تولید , قبل از اینکه شیشه وارد دستگاه فیلرشود از یک مرحله به نام آینه خوانی اول می گذرد که , برای نگهداری در در نوشابهاستفاده می شود که مقدار خیلی جزئی آن که اداره استاندارد اجازه داده , طرز تهیه گاز کربنیک- درکارخانه های نوشابه سازی غیر الکلی گازدار ایران به.

 • گازكربنيك مورد استفاده در نوشابه هاي گازدارچگونه , - سایت کار و,

  تجلیل از مديران كار و انديشــه در جمع فارغ التحصیلان برتر دانشـگاه آزاد اسلامی , در خط توليد گاز كربنيك، ابتدا در يك «بويلر»، گاز طبيعي و يا گازوئيل سوزانده مي شود , بعد از «ستون خشك كن»، گاز كربنيك از «ستون كربن فعال» عبور مي كند تا بو , آخرين مرحله در فرايند توليد گاز كربنيك، تبديل گاز كربنيك توليدي از حالت.

 • چاپ - دانشگاه تهران

  "الگوریتم نوآوری: چگونه مخترع شویم؟ , "هوش مصنوعی در مدیریت پروژه (یک مرجع تحقیقاتی پایه)(2 جلد)" : موسسه , of Information Technology Projects Based on Fuzzy Analytic Hierarchal Process , "ارایه مدل انتخاب پروژه های کاهش انتشار کربن

 • اطلاعات اولیه آهن - فولاد مبارکه

  بر اساس تعدادی از منابع آهن ، بعنوان یک محصول جانبی از تصفیه مس تولید میشد - مثل , همزمان با جایگزینی آهن به جای برنز ، فرآیند کربوریزاسیون کشف شد که , آهن را بصورت اسفنجی که مخلوطی از آهن و سرباره به همراه مقداری کربن یا کاربید , انسان اولیه معلوم نیست چگونه و از کجا سنگ آهن را کشف ، ذوب و فلز آهن را بدست آورده است

 • دستورالعمل برآورد انتشار گازهای گلخانه ای از فرایندهای,

  محاسبه يا برآورد موجودي انتشارات فرايندي مطابق دستورالعمل , در اين روش فرض مي گردد كه كل كک توليدي در كارخانه توليد آهن و فوالد توسط خود كارخانه مصرف مي , زماني كه مواد كربني در يک كوره توليد آگلومره يا آهن حرارت مي بينند، مواد فرار از قبيل متان , اصالح و بازنگری اصالح و بازنگري اين دستورالعمل بنا به تشخيص اداره كل

Copyright © 2013. All Rights Reserved . by QWERsitemap